Δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία, Κύπρος
Nomen Architects